I. Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem Portalu i organizatorem kursu jest https://goingenglish.pl/, Going English Agnieszka Głaczyńska Sowińskiego 20/5 60-283 Poznań NIP: PL 789-172-84-15, info@goingenglish.pl, zwany w dalej Właścicielem.
 2. Celem świadczenia usług jest prowadzenie przez Lektorów indywidualnych kursów/lekcji przez Internet.
 3. Regulamin usług dostępny jest na stronie Portalu.
 4. Regulamin powstał na podstawie przepisów prawnych obowiązujących na terytorium RP.
 5. Regulamin określa prawa i obowiązki Uczniów, Lektorów, a także prawa i obowiązki Właściciela, jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Portal.
 6. Każdy Uczeń ma możliwość odczytu oraz ściągnięcia treści regulaminu na swoje Urządzenie, a także dokonania wydruku.

 

II. Definicje

 1. Właściciel – https://goingenglish.pl/, Going English Agnieszka Głaczyńska Sowińskiego 20/5 60-283 Poznań NIP: PL 789-172-84-15,info@goingenglish.pl.
 2. Portal – oznacza stronę internetową, znajdującą się pod adresem https://goingenglish.pl/ pozwalającą na prowadzenie przez Lektorów lekcji/kursów online.
 3. Lektor – osoba fizyczna uprawniona do wykonywania zawodu lektora na podstawie dyplomów i certyfikatów określonych w przepisach prawa. Lektor świadczący usługi edukacyjne na rzecz Uczniów na Portalu Https://goingenglish.pl.
 4. Usługa świadczona drogą elektroniczną – Usługi świadczone przez Właściciela poprzez udostępnienie Portalu dla Uczniów i Lektorów.
 5. Uczeń – osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna o ograniczonej zdolności do czynności prawnych pod warunkiem przedstawienia Właścicielowi pisemnej zgody opiekunów prawnych.
 6. Opłata – Świadczenie pieniężne wpłacane przez Ucznia na rzecz Właściciela/Lektora, należne z tytułu wykonanej Usługi na łamach Portalu.

 

III. Techniczne warunki korzystania z Portalu

 1. W celu korzystania z Portalu Użytkownik powinien posiadać:
  • urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne;
  • konto na Skype lub Google;
  • dostęp do sieci Internet o przepustowości co najmniej 3Mb/S (download/upload) oraz w przypadku konsultacji grupowych 1Mb/s (upload) i 2Mb/s (download);
  • adres poczty email;
  • przeglądarkę internetową typu Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Safari w aktualnej wersji.

 

IV. Polityka prywatności i ochrona danych osobowych

 1. Polityka prywatności stanowi załącznik nr 1, i integralną część niniejszego regulaminu.

 

V. Rejestracja

 1. Uczeń w celu założenia Profilu w Portalu dokonuje rejestracji poprzez:
  • wypełnienie formularza podając adres email oraz hasło;
  • zapoznanie się i akceptację regulaminu oraz polityki prywatności.
 2. Właściciel na podany w formularzu adres email przesyła potwierdzenie rejestracji w Portalu oraz link aktywacyjny z prośbą o aktywacje konta.
 3. Po założeniu Profilu Ucznia, ma on możliwość m.in:
  • zmiany swoich danych;
  • zmiany swojego hasła;
  • edycji profilu;
  • zamówienia usługi Lektora;
  • usunięcia konta.
 4. Uczeń przez akceptację regulaminu składa oświadczenie następującej treści:
  • przystąpiłem dobrowolnie do korzystania z usług Portalu;
  • dane zawarte w formularzach są zgodne z prawdą.
 5. Utworzenie Konta Ucznia powoduje uzyskanie przez niego w szczególności możliwość wysłania wiadomości, rezerwacji spotkań, opłacenia lekcji i kursów, składania i otrzymywania oświadczeń woli i wiedzy.
 6. Jeśli Uczeń nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych do założenia przez niego Konta niezbędna jest zgoda jego opiekuna prawnego. Formularz zgody należy wypełnić i wysłać emailem na adres: info@goingenglish.pl lub listownie na adres Going English Agnieszka Głaczyńska Sowińskiego 20/5 60-283 Poznań NIP: PL 789-172-84-15.

VI. Zakres usług

 1. Właściciel organizuje indywidualne i grupowe kursy języków obcych przez Internet.
 2. Lekcje przez internet prowadzone są przez wykwalifikowanych Lektorów języków obcych. Lekcje mogą być prowadzone w formie video-konsultacji lub czatu.
 3. Każdemu Uczniowi, który nie korzystał wcześniej z usług Właściciela, przysługuje prawo do skorzystania z darmowej lekcji próbnej, podczas której prezentowane są formy i programy do prowadzenia kursu. Lekcja próbna trwa 30 minut.
 4. Lekcja rozpoczyna się od momentu nawiązania połączenia bez zakłóceń w zarezerwowanym przez Ucznia terminie.
 5. Regulamin stanowi integralną częścią umowy zawartej z Lektorem.
 6. Usługi świadczone za pośrednictwem Portalu mają charakter odpłatny i nieodpłatny.
 7. Zamówienie usług odpłatnych jest dobrowolne jednak niezbędne w celu otrzymania dostępu do zamówienia i rezerwacji kursu/lekcji.
 8. Usługi odpłatne – kursy i lekcje wymagające uiszczenia stosownej opłaty, zgodnej z cennikiem.
 9. Rezerwacje lekcji/kursu, Uczeń dokonuje poprzez wybór:
  • lektora/kursu/lekcji według dostępności określonej w kalendarzu;
  • formy kontaktu: wideorozmowa lub czat
  • formy płatności
  • wyrażenie osobnej zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Lektorów i zapoznanie się z odrębną od portalu polityki prywatności
  • dokonanie opłaty według cennika.
 10. Uczeń otrzyma wiadomość z potwierdzeniem zamówienia z informacją Lektorze, poziomie i wymiarze godzin dydaktycznych.
 11. Uczeń w umówionym terminie powinien zalogować się do swojego konta Ucznia i połączyć z Lektorem.
 12. Jeżeli treść wiadomości email z potwierdzeniem zamówienia kursu/lekcji, nie jest zgodna ze złożonym zamówieniem na stronie Portalu, Uczeń powinien bez zbędnej zwłoki zawiadomić o tym Portalu wysyłając wiadomość e-mail ze wskazaniem zauważonych rozbieżności. Portal prześle Uczniowi skorygowaną treść zamówienia.
 13. Uczeń może odwołać indywidualną lekcje z 24-godzinnym wyprzedzeniem bez dodatkowych kosztów.
 14. Odstąpienie od umowy świadczenia lekcji języka angielskiego przez internet dotyczy płatnych usług świadczonych przez Portal i może nastąpić, przez wysłanie wiadomości do Lektora/Właściciela. Odstąpienie powinno nastąpić złożenie oświadczenia najpóźniej w terminie 24 godzin przed terminem rozpoczęcia świadczenia zarezerwowanej usługi.
 15. Lektor może odwołać lub przełożyć lekcje, której termin został zarezerwowany przez Ucznia. W takiej sytuacji Uczeń może wybrać inny termin realizacji usługi albo odstąpić od umowy dotyczącej tej usługi.
 16. W przypadku przekładania lekcji na lekcje więcej nić 3 razy w miesiącu, nie stawienia się na lekcji bez informacji dla Lektora, Lektor może zrezygnować z prowadzenia lekcji dla Ucznia.

 

VII. Wynagrodzenie za świadczenie usług

 1. Wynagrodzenie za kursy jest wynagrodzeniem umownym i zawiera podatek od towarów i usług.
 2. Wynagrodzenie kursy internetowe jest uiszczane za pomocą przelewu tradycyjnego, kanału płatności przelewów internetowych dostępnego za pośrednictwem Portalu.
 3. Informacja o zaksięgowaniu płatności jest przekazywana Uczniowi.
 4. W przypadku gdy dokonanie płatności nastąpi po anulowaniu wstępnej rezerwacji usługi Klient może ponownie wybrać termin zamówionej usługi u danego Lektora.

 

VIII. Prawa i obowiązki Stron

 1. Lektor:
  1. zobowiązuje się prowadzić lekcje przez internet z najwyższą starannością.
  2. ma obowiązek udokumentować zakres wiedzy i doświadczenie.
  3. bezpiecznie przetwarza dane osobowe Uczniów.
  4. posiada prawa autorskie do materiałów przekazywanym Uczniom i publikowanym na stronie Portalu.
  5. ponosi odpowiedzialność za niewykonanie i nienależyte wykonanie umowy, chyba że jej niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane działaniem lub zaniechaniem Ucznia, działaniem lub zaniechaniem osób trzecich lub działaniem siły wyższej.
  6. ma prawo do odmowy współpracy z Uczniami, którzy:
   • przekazują treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym,
   • łamią postanowienia regulaminu,
   • przejawiają aktywność kontrowersyjną,
   • postępują w sposób niezgodny z prawem i prowadzą działalność przestępczą,
   • biorą udział w Lekcji się w stanie nietrzeźwym.
 2.  Uczeń:
  1. przed rozpoczęciem kursu/lekcji, rozwiązuje test umiejętności językowych.
  2. korzysta z uzgodnionych z Lektorem narzędzi komunikacyjnych.
  3. zobowiązuje się połączyć z Lektorem we wcześniej ustalonym terminie.
  4. dostarczenia wymaganych dokumentów.
  5. uiszczenia opłat w ustalonych terminach, według harmonogramu opłat, który jest integralną częścią zamówienia.
  6. na własną odpowiedzialność korzysta z wszelkich informacji, materiałów oraz treści opublikowanych przez Właściciela i/lub Lektorów.
  7. nie może udostępniać konta innym podmiotom bez uzyskania zgody Właściciela w formie pisemnej.
  8. Uczeń lub jakakolwiek osoba posiadająca wiedzę o naruszeniach praw na łamach portalu może je zgłosić poprzez wysłanie maila, w którego treści wskaże rodzaj naruszenia oraz podmiot, który się go dopuścił.
 3. Właściciel:
  1. troszczy się o należyte działanie Portalu o każdej porze.
  2. realizuje kursu zgodnie z programem.
  3. gwarantuje kadre dydaktyczną o odpowiednich kwalifikacjach.
  4. wydaje, po spełnieniu przez Słuchacza wymagań formalnych i merytorycznych zaświadczeń o ukończeniu kursów najpóźniej do 2 tygodniu po zakończeniu zajęć oraz dopuszczenia do egzaminu certyfikacyjnego lub licencyjnego.
  5. ma obowiązek wspierać Ucznia i Lektora we wszystkich kwestiach technicznych związanych z korzystania z portalu Https://goingenglish.pl/. W razie pytań związanych z tym jak zmienić, usunąć dane i innych pytań dotyczących ochrony danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem ….
  6. oświadcza, że wdrożył środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić bezpieczne przetwarzanie danych osobowych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 RODO.
  7. W przypadku, gdy Uczeń podjął działania, które nie są zakazane przez niniejszy regulamin, ale zostaną przez Właściciela uznane za niepożądane, Właściciel może zawiadomić Ucznia za pomocą poczty elektronicznej o tym fakcie, z poleceniem zaprzestania podejmowania wymienionych działań. Jeżeli Uczeń nie zastosuje się niezwłocznie do polecenia, będzie to traktowane jak naruszenie regulaminu.
  8. ma prawo do zablokowania Konta Ucznia, który łamie którekolwiek z postanowień regulaminu lub przepisów prawa.
  9. ma prawo do zablokowania Lektora, który łamie którekolwiek z postanowień regulaminu lub przepisów prawa, lub nie dokonał stosownych opłat na rzecz Właściciela.
  10. Właściciele nie ponosi odpowiedzialności za:
   • za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez Uczniów lub Lektorów umów związanych ze świadczeniem usług kursów online.
   • skutki dostępu osób nieuprawnionych, spowodowane przez osoby znające hasło dostępowe Ucznia.

IX. Ceny

 1. Ceny podane w Cenniku na stronie Portalu podawane są w PLN i zawierają podatki i opłaty.
 2. Ceną ostateczną zamówienia, wiążącą Lektora i Ucznia jest cena Usługi podana na stronie Portalu przed złożeniem zamówienia przez Ucznia, wraz z wszystkimi kosztami związanymi z realizacją umowy.
 3. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia udostępniana jest przed wyborem opcji „Zamawiam i płacę” oraz potwierdzana jest w przesłanej niezwłocznie wiadomości e-mail na adres podany przez Ucznia.

 

X. Prawo odstąpienia od umowy. Wyłączenie uprawnienia KONSUMENTA

 1. Wyłączenia prawa odstąpienia. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, zgodnie z ustawą, nie przysługuje konsumentowi między innymi w wypadkach:
 • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
 1. Z zastrzeżeniem pkt. 1, niniejszego rozdziału, w celach wykonania obowiązku ustawowego Administrator informuje, że: Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone m.in. pisemnie na adres Właściciela/Lektora.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 3. W odniesieniu do korzystania z Portalu, Uczeń, który nie jest konsumentem w rozumieniu kodeksu cywilnego, nie ma prawa do odstąpienia od umowy o świadczenie usług zawartych na odległość, ze względu na charakter tych usług – świadczenia otrzymane przez Ucznia w ramach korzystania z Portalu nie mogą być zwrócone.

 

XI. Procedura reklamacyjna świadczenia usług na odległość

 1. Uczeń/Lektor ma możliwość zgłoszenia wszelkich zakłóceń w funkcjonowaniu Portalu, wysyłając wiadomość do Właściciela, w którego treści wpisuje, w celu ułatwienia procedury reklamacyjnej:
  • swoje dane umożliwiające kontakt;
  • rodzaj usługi, której dotyczy zakłócenie;
  • rodzaj błędnego funkcjonowania;
  • czas, który stanowi podstawę reklamacji;
  • zarzuty;
  • okoliczności uzasadniające reklamację;
  • ewentualny żądany sposób usunięcia zarzucanego naruszenia;
 1. Właściciel rozpatrzy zgłoszenia reklamacyjne w terminie 14 dni od chwili zgłoszenia reklamacji, wskazując, czy uznaje reklamację oraz w jaki sposób zamierza ją wykonać lub informując o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska.
 2. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Ucznia adres e-mail.
 3. W przypadku uznania reklamacji, Właściciel niezwłocznie podejmuje działania w celu realizacji jej treści.

 

 

XII. Rezygnacja ze świadczonych usług drogą elektroniczną

 1. Uczeń/Lektor, który założył Profil, może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną i usunąć swoje konto.
 2. Właściciel może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w stosunku do Ucznia zarejestrowanego w przypadku, gdy:
  • Uczeń/Lektor, w przypadku zmiany, niezwłocznie nie dokonał aktualizacji danych wymaganych do rejestracji w Portalu,
  • Uczeń/Lektor w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu lub podejmuje działania sprzeczne z celami i przeznaczeniem Portalu.
 3. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Ucznia zostanie przesłane w wiadomości email.
 4. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą, jest równoznaczne z zablokowaniem dostępu do Profilu oraz jego całkowitym usunięciem.

 

XIII. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest dostępny na stronie https://goingenglish.pl/.
 2. Informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 3. Jeżeli Uczniem jest Przedsiębiorca, wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży będą rozstrzygane w pierwszej kolejności polubownie przez Strony w drodze negocjacji lub mediacji, a w przypadku nie dojścia Stron do porozumienia – przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.

 

ZAŁĄCZNIK nr 1

Polityka Prywatności i ochrona danych osobowych.

 1. Administratorem Danych w https://goingenglish.pl/ jest Going English Agnieszka Głaczyńska Sowińskiego 20/5 60-283 Poznań NIP: PL 789-172-84-15, info@goingenglish.pl, zwany dalej: Administratorem.
 2. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony prywatności Uczniów.
 3. Administrator zapewnia ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednim do zagrożeń oraz kategorii danych poziomem zabezpieczeń. W szczególności Administrator zabezpiecza dane przed ich udostępnianiem osobom nieupoważnionym, kradzieżą, nieuprawnionym przetwarzaniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 4. Administrator zapewnienia kontrolę nad tym, jakie dane osobowe są przetwarzane i komu mogą być przekazane oraz prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych.
 5. Uczeń/Lektor rejestrując się na stronach WWW należących do Administratora, wyraża osobną dobrowolną zgodę na przetwarzania danych osobowych.
 6. Uczeń składając zamówienie na Usługę u Lektora, powinien zapoznać się z odrębnymi dokumentami – polityką prywatności, warunkami świadczenia usług oraz wyrazić osobną zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Lektora w tym w uzasadnionych przypadkach dane szczególnej kategorii – dane dot. stanu zdrowia.
 7. Po złożeniu zamówienia Usługi, Lektor jest również Administratorem danych Uczniów w celu prowadzenia Kursu/Lekcji przez internet.
 8. Dane podawane w formularzu rejestracyjnym przez Ucznia są wykorzystywane w następujących celach:
  a) właściwe wykonanie przez Administratora zobowiązań wynikających z zawartych umów (realizacja zamówień) ,
  b) prawidłowe wykonanie innych niezbędnych czynności w ramach realizacji umowy (księgowanie, kontakt z klientami).
  c) wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów, tj. dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.
 9. Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 10. Dane osobowe oraz informacje zawarte w formularzu wykorzystywane będą przez Administratora do zawarcia, zmiany, rozwiązania umowy z Uczniem/Lektorem oraz zapewnienia, jak najwyższej jakości świadczonych usług.
 11. Podanie danych jest dobrowolne. Uczeń ma prawo do modyfikacji, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia danych.
 12. W przypadku, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo do wycofania takiej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych przed cofnięciem zgody ani podstawę prawną tego przetwarzania.
 13. Dane będą używane w celach zawarcia umowy, reklamacji, rozwiązania umowy, przez okres korzystania z usług świadczonych na różnych stronach WWW przez Administratora.
 14. Archiwizowanie danych trwa 3 lata od dokonania pierwszej rejestracji z uwzględnieniem ww. prawa do bycia zapomnianym tzn. usunięcia danych.
 15. Uczeń zgłasza żądanie usunięcia danych wysyłając wiadomość email. Administrator niezwłocznie kasuje dane z bazy.
 16. Administrator w chwili wyrażenia przez Ucznia chęci związania się umową udziela informacji o przysługujących mu prawach. Informacje te mogą być udzielone na piśmie.
 17. Dane osobowe Uczniów mogą być za ich zgodą udostępniane podmiotom trzecim, jeżeli uzasadnione jest to charakterem świadczenia, a celem jest właściwa realizacja zadań przez Administratora.
 18. W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy z Administratorem, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy z Administratora.
 19. Komunikacja elektroniczna między sprzętem Ucznia, a Administratorem podczas gromadzenia danych osobowych jest zaszyfrowana (SSL). Bazy danych zabezpieczone są przed nieuprawnionym dostępem do nich przez osoby trzecie.
 20. Uczeń ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urząd Ochrony Danych Osobowych UODO (do 25 maja 2018 r. GIODO) , ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

ZAŁĄCZNIK nr 2

Polityka Prywatności – Pliki COOKIES (Ciasteczka);

Niniejszy dokument stanowi integralną część regulaminu i dotyczy wyłącznie przeglądania zawartości Strony Https://goingenglish.pl/.

Strona prowadzony pod adresem Https://goingenglish.pl/ administrowany jest przez:

https://goingenglish.pl/, Going English Agnieszka Głaczyńska Sowińskiego 20/5 60-283 Poznań NIP: PL 789-172-84-15,  info@goingenglish.pl,

która dba o ochronę prywatności Uczniów, a zbierane informacje za pomocą plików Cookies, służą do pomocy w administrowaniu Strony.

 Czym są Pliki Cookies?

Pliki Cookies – są to krótkie pliki tekstowe stanowiące dane informatyczne, służące do przeglądania zawartości Strony, które przechowywane są na urządzeniu ostatecznym (np. komputerze) Ucznia. Pliki Cookies, którymi posługuje się Https://goingenglish.pl/ nie służą do zbierania danych osobowych Uczniów. Uczeń ma możliwość podjęcia decyzji o stosowaniu Plików Cookies na swoim Urządzeniu.

Administrator informuje, że ruch na stronie jest monitorowany przez statystyki Google Analytics ma to na celu gromadzenie danych o sposobie korzystania i popularności Strony. Korzystając ze strony Administratora, Uczeń zgadza się na analizowanie jego danych przez Google Analytics w opisanych w tym punkcie celu.

Rodzaje i cel korzystania przez https://goingenglish.pl/ z Plików Cookies?

 1. SESYJNE: przechowywane tymczasowo i usuwane automatycznie po upływie pewnego czasu lub po wyłączeniu strony lub przeglądarki internetowej.
  Cel: m.in. polepszenie nawigacji na stronie.
 2. STAŁE: pozostają na urządzeniu przez określony czas lub do momentu usunięcia ich przez Ucznia na jego Urządzeniu końcowym.
  Cel: przechowywanie informacji o tym czy Uczeń jest nowy, czy powracający oraz czy korzystał ze Strony za pośrednictwem Partnera.
 3. ZEWNĘTRZNE: pliki cookies od serwisów partnerskich: np. facebook, google, googleanalytics.
  Cel: prowadzenie statystyk i analiza zachowań w sieci oraz preferencje konsumenckie.

Jak włączyć/wyłączyć Pliki Cookies?

Uczeń w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień przeglądarki, jednakże każda przeglądarka ma swój sposób zmiany ustawień i tak np. używając przeglądarki internetowej Internet Explorer w wersji 8.0 należy:
1) Wybrać z menu „Narzędzia”, a następnie „Opcje internetowe”;
2) Przejść do zakładki „Prywatność”;
3) Użyć suwaka w celu ustawienia preferencji.”

Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość instalowania Plików Cookies na urządzeniu końcowym Ucznia.

Strona informuje, iż wyłączenie przez Ucznia możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalność Strony.

Jakie dane są przetwarzane?

https://goingenglish.pl/ przetwarza dane podane dobrowolnie przez Ucznia w celu otrzymywania aktualności związanych z działalnością Strony.

Administrator zobowiązuje się do bezpiecznego przechowywania danych i nie odstępowania ich osobom trzecim.

Uczeń ma prawo wglądu do swoich danych oraz ma możliwość zgłoszenia żądania usunięcia bądź poprawienia danych poprzez wysłanie wiadomości e-mail.

Przekierowanie do innych stron.

Strona https://goingenglish.pl/ zawiera odnośniki do innych stron WWW. Uczeń każdorazowo wchodząc na nową stronę WWW powinien zapoznać się z Polityka Prywatności – Pliki Cookies. Administrator https://goingenglish.pl/ nie ponosi odpowiedzialności za Politykę Prywatności – Pliki Cookies obowiązujące na tych stronach.

Zmiany.

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności – plików Cookies, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.